หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ กู้ภัย ทะเบียน ผค ๕๑๐๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2024
จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ ทะเบียน กษ ๙๗๑๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพระบรมฉายาลักษณ์และสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2024
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๒ กน ๘๘๖๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2024
จ้างซ่อมแซมรถกระบะ ๔ ประตู ทะเบียน กร ๖๙๑๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
ซื้อกระเป๋าหูหิ้วผ้าดิบพร้อมสกรีนข้อความ จำนวน ๖๐ ใบ เพื่อใช้ในโครงการวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย จำนวน ๖๐ ชุด เพื่อใช้ในโครงการวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ริม                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 17 May 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2024
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๘๘๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2024
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน ๘๒-๔๖๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบฝาเปิด ตั้งแต่บ้านนายวันชัย นิลวัฒนา ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ชุมชนทุ่งหัวช้าง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 May 2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการวิยนัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ริม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน ๓/๙ จำนวน ๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2024
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการคลองสวยน้ำใสเทศบาลตำบลแม่ริม ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2024
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งจบ ๙๓๒ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2024
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ กู้ภัย ทะเบียน งจ ๔๙๐๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2024
จ้างตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ริม จำนวน ๓๙ ต้น พร้อมขนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2024
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน งจ ๔๙๐๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิด บริเวณปากซอย 11 ถึงบริเวณหน้าโครงการหมู่บ้านอาซาญ่า หมู่ที่ 1 ชุมชนหมื่นถ้อย ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2024
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน งจ ๔๙๐๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพระบรมฉายาลักษณ์และสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2024
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2024
จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๔๙-๐๐๐๔, ๔๘๒-๖๑-๐๐๐๖, ๔๖๔-๖๓-๐๐๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2024
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๒-๐๐๘๒ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๘๑๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2024
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผท ๘๑๒๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบฝาเปิด ตั้งแต่บ้านนายวันชัย นิลวัฒนา ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ชุมชนทุ่งหัวช้าง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบฝาเปิด ตั้งแต่บ้านนายวันชัย นิลวัฒนา ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ชุมชนทุ่งหัวช้าง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Apr 2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2024
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าว ชุมชนวัดอรุณนิวาส รหัสสินทรัพย์ ๐๒๑-๖๐-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2024
จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Apr 2024
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Apr 2024
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๓-๐๑๐๐ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๒-๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2024
จ้างซ่อมแซมรถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๖๘๒ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2024
ซื้อแบตเตอรี่รถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๖๘๒ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2024
ซื้อกรอบรูป A๔ จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบฝาเปิด ตั้งแต่บ้านนายวันชัย นิลวัฒนา ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ชุมชนทุ่งหัวช้าง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Apr 2024
ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 09 Apr 2024
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2024
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ๕๕ นิ้ว) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิด บริเวณปากซอย 11 ถึงบริเวณหน้าโครงการหมู่บ้านอาซาญ่า หมู่ที่ 1 ชุมชนหมื่นถ้อย ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิด บริเวณปากซอย 11 ถึงบริเวณหน้าโครงการหมู่บ้านอาซาญ่า หมู่ที่ 1 ชุมชนหมื่นถ้อย ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Apr 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน ๒๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2024
จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กษ-๙๗๑๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Apr 2024
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๑๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2024
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๔๑๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิด บริเวณปากซอย 11 ถึงบริเวณหน้าโครงการหมู่บ้านอาซาญ่า หมู่ที่ 1 ชุมชนหมื่นถ้อย ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Apr 2024
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างปั๊ม P.T หมู่ที่ ๔ ชุมชนต้นแก้ว ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Apr 2024
จ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายรูป Sony หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๖๓-๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ใบปัดน้ำฝน) รถบรรทุก ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๐๒๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2024
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุก ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๐๒๓ เชียงใหม่ (เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2024
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โครงการอบรมสร้างวินัยจราจรเพื่อป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2024
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๐๗๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Mar 2024
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อเชิ๊ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Mar 2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Mar 2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Mar 2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Mar 2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2024
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2024
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือหนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2024
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อเชิ๊ตคอปก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2024
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กสะท้อนแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2024
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2024
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกู้ชีพ กู้ภัย งจ ๔๙๐๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถกระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน ขร-๘๓๓๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2024
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ (นาคา ๖) ผท ๘๑๒๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2024
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๔๑๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2024
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้งานหน้าห้องผู้บริหาร และห้องสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Mar 2024
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๖-๐๐๓๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2024
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2024
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2024
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข ๘๓-๒๐๑๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2024
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๒๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2024
จ้างติดตั้งสายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Feb 2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Feb 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง Overlay สบริม ซอย 5 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 3 ชุมชนขอนตาล ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Feb 2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมสูงวัยรู้เท่าทันโลกออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หลอดไฟสำหรับรถบรรทุก ชนิด ๒๔ โวลต์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่พร้อมบริการติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
ซื้อวัสดุดำเนินโครงการอบรมสูงวัยรู้เท่าทันโลกออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๒๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซม (ถ่ายน้ำมันเครื่อง อัดจารบี) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๔๑๖, ๘๓-๗๔๑๗, ๘๓-๔๐๗๖, ๘๓-๒๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์บังแสงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๒๓๓ , ๔๑๖-๖๔-๐๒๙๖ , ๔๑๖-๕๓-๐๑๓๒ , ๔๑๖-๕๓-๐๑๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Feb 2024
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กบ ๓๒๘๒ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2024
จ้างเหมาบริการรถขุดตีนตะขาบ เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2024
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2024
จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อติดหน้าโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2024
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2024
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2024
จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ (Website) เทศบาลตำบลแม่ริม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง Overlay สบริม ซอย 5 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 3 ชุมชนขอนตาล ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Jan 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง Overlay สบริม ซอย 5 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 3 ชุมชนขอนตาล ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Jan 2024
จ้างซ่อมแซมรถจักยานยนต์ ๒ กณ ๔๑๐๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2024
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์(ผงเคมีดับเพลิง)ดำเนินการโครงการฝึกอบรมดับเพลิงในสถานศึกษาภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด 6.1 คิวบิกฟุต MITSUBISHI รุ่น MR๑๘TA สีเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2024
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน 16 Jan 2024
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน 16 Jan 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง Overlay สบริม ซอย 5 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 3 ชุมชนขอนตาล ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Jan 2024
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผท ๓๕๖๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2024
ซื้อธงประจำพระองค์(ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2024
จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ริม เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในบริเวรสำนักงาน โดยทำการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ จำนวน ๓๗ ต้น ตามประมาณการ (ปร.๔) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2024
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้าน ด.ต.ประสิทธิ์ ทองอินปัน หมู่ที่ 1 ชุมชนข่วงเปา ถึงหน้าป่าช้าต้นแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่ริมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2024
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 12 Jan 2024
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2024
โครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง Overlay สบริม ซอย 5 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 3 ชุมชนขอนตาล ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม 11 Jan 2024
จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสายกลางบ้านจากบริเวณคันคลองชลประทานผ่านหน้าบ้าน นายยุทธศิลป์ พรสุรัตน์ ไปถึงบ้านนายวีรวิชญ์ เรืองอนันต์ หมู่ที่ ๗ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2024
จ้างตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๒กก ๒๒๒๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2024
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๖๕๘ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2023
จ้างซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขย ๖๓๓๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Dec 2023
จ้างเหมาตัดหญ้าภายในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ริม ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Dec 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นค ๕๙๕๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Dec 2023
ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโพลีคาร์บอเนต ๓๒ นิ้ว และกระจกโพลีคาร์บอเนต ๒๔ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2023
จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2023
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งตล ๖๙๘ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2023
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทาง Overlay หน้าบ้านผู้กองวิรัตน์ ผ่านหน้าบ้านนายธีระวัชช์ ไปสวน ร.ต.ท. วิชัย หมู่ที่ 8 ชุมชนทรายมูล ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๑๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2023
จ้างทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2023
จ้างตรวจเช็คและช่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๔๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ AV จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
จ้างจัดทำวารสารรายสามเดือน เทศบาลตำบลแม่ริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2023
จ้างทำสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2023
จ้างจ้างจัดทำซุ้มประตูป่า จำนวน ๒ ซุ้ม และจัดประดับตกแต่งบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำดับเพลิง (นาคา ๒) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๐๘๒ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Nov 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๒ กณ ๔๑๐๒ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรบรรทุกน้ำดับเพลิง (นาคา๔) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๐๗๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผท ๘๑๒๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง (นาคา ๔) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๐๗๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรบรรทุกน้ำดับเพลิง (นาคา๔) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๐๗๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน) จำนวน 1 คัน 15 Nov 2023
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๑๙๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๐๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2023
จ้างตรวจเช็คและช่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๔๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า90กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 07 Nov 2023
จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2023
จ้างจัดทำป้ายชื่อพร้อมตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Nov 2023
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๒ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๑-๐๐๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2023
จ้างโครงการขุดลอกรางระบายน้ำ ซอย 10 (ซอยหมอดู) ชุมชนข่วงเปา หมู่ที่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2023
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๓-๐๑๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมัน ๔T) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Nov 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๘๑๑-๕๙-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสาธารณสุขฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๔-๐๐๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2023
จ้างตรวจเช็คสภาพรถกระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน ขร ๘๓๓๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ตั้งแต่บ้านนายอินโถ วงจันทร์ จนสุดลำเหมือง หมู่ที่ 5 ชุมชนท่าวังทอง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2023
จ้างโครงการพนังกันดิน บริเวณลำน้ำแม่สา ชุมชนห้วยโจ้ หมู่ที่ 6 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2023
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2023
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 19 Oct 2023
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 19 Oct 2023
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิและการลงทะเบียนล่วงหน้าของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลแม่ริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ผืน และ ป้ายประกาศการรับยืนยันสิทธิและลงทะเบียนล่วงหน้าของผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลแม่ริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Oct 2023
จ้างจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมประดับผ้าระบาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Oct 2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Oct 2023
จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ริม (ประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2023
จ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 28 Sep 2023
จ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 (เดือน ตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2567 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง) จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
จ้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ) บริเวณจุดเสี่ยงทางโค้ง ทางแยก ชุมชนน้ำงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2023
จ้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ) บริเวณจุดเสี่ยงทางโค้ง ทางแยก ชุมชนน้ำงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2023
จ้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ) บริเวณจุดเสี่ยงทางโค้ง ทางแยก ชุมชนน้ำงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๘๔ และ ๔๑๖-๕๓-๐๐๘๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย (พระพลาย) หมายเลขทะเบียน ผค ๕๑๐๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Sep 2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Sep 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๑๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน ๘๒-๔๖๕๘ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการ (กระจกโพลีคาร์บอเนต ๓๒ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงและเติมเคมีเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๔๑๖, ๘๓-๔๐๗๖, ๘๓-๒๐๒๐ และ ๘๓-๗๔๑๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาปิด ตั้งแต่บ้านนายสุพัฒน์ สมสิงห์ ถึงซอย ๕ คลองชลประทาน (ทิศเหนือ) ชุมชนศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ (งานก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมือง ซอย ๑ ชุมชนท่าวังทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลริมใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมือง ซอย ๑ ชุมชนท่าวังทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการก่อสร้างวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปข้ามลำเหมือง กว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕.๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่แนบมาพร้อมนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๒-๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
ซื้อแก๊ส ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๓ ถัง (โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับ อปพร. ทีมกู้ภัย พนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลแม่ริม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2023
ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน ๔๕ ลิตร (โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับ อปพร. ทีมกู้ภัย พนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลแม่ริม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2023
ซื้อชุดระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2023
ซื้อชุดระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๘๘๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ (นาคา ๖) หมายเลขทะเบียน ผท ๘๑๒๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๒๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๔๑๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๔๑๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมัน ๔T) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2023
ซื้อวัสดุตามโครงการศูนย์บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๒๘๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๒กณ ๔๑๐๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๒ กง ๕๗๖๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๓-๐๑๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
จ้างจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๘๘๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกซอยข่วงเปา ซอย 13 ซ้ายมือ เลียบลำเหมืองกลางถึงบ้านเลขที่ 1981 ชุมชนวัดอรุณนิวาส หมู่ 1 ตำบลริมใต้ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Jul 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถดับเพลิง (นาคา ๕) หมายเลขทะเบียน ผท ๓๕๖๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jul 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jul 2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๓-๐๐๓๑ และ ๔๗๘-๕๙-๐๐๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
ซื้อหินคลุก จำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขร ๘๓๓๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๔๑๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล Traffy Fondue จำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๗ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๐๗๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๒๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2023
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ถุงมือหนังแบบยาว จำนวน ๑๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2023
ซื้อสเปรย์กระป๋องกำจัดยุง จำนวน ๔๑ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน งจ ๔๙๐๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jul 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jul 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2023
จ้างจัดทำป้ายดำเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหารและตลาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2023
จ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับความรู้เรื่องหลักสุขาภิบาลอาหาร จำนวน ๑๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหารและตลาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหารและตลาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๑๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกซอยข่วงเปา ซอย 13 ซ้ายมือ เลียบลำเหมืองกลางถึงบ้านเลขที่ 1981 ชุมชนวัดอรุณนิวาส หมู่ 1 ตำบลริมใต้ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Jun 2023
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งลำเหมือง ซอย 1 ถึงซอย 2 ชุมชนทรายมูล หมู่ที่ 8 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กบ ๓๒๘๒ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2023
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2023
จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2023
ซื้อสมุด ปากกา (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2023
จ้างติดสติ๊กเกอร์หน้าห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกซอยข่วงเปา ซอย 13 ซ้ายมือ เลียบลำเหมืองกลางถึงบ้านเลขที่ 1981 ชุมชนวัดอรุณนิวาส หมู่ 1 ตำบลริมใต้ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบฝาเปิด (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม) จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนทางเข้าชุมชนน้ำงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Jun 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๑-๐๐๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2023
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2023
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกซอยข่วงเปา ซอย 13 ซ้ายมือ เลียบลำเหมืองกลางถึงบ้านเลขที่ 198/1 ชุมชนวัดอรุณนิวาส หมู่ 1 ตำบลริมใต้ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม 08 Jun 2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023
ซื้อวัสดุเครื่องเขียน จำนวน ๗๐ ชุด (โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023
จ้างเหมายานพาหนะ รถสองแถว จำนวน ๗ คัน (โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023
จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023
จ้างจัดสถานที่ฝึกอบรม (โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน Overlay และ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายสะพานสามแยกไปบ้านห้วยโจ้ (ตรงข้ามการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม) ชุมชนห้วยโจ้ หมู่ที่ 6 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 ชุมชนหมื่นถ้อย หมู่ที่ 1 ตำบลริมใต้ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม และโครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนหมื่นถ้อย บริเวณซอย 9 ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2023
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2023
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน งตล ๖๙๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2023