หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๑๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2023
จ้างทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2023
จ้างตรวจเช็คและช่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๔๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ AV จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
จ้างจัดทำวารสารรายสามเดือน เทศบาลตำบลแม่ริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2023
จ้างทำสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2023
จ้างจ้างจัดทำซุ้มประตูป่า จำนวน ๒ ซุ้ม และจัดประดับตกแต่งบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำดับเพลิง (นาคา ๒) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๐๘๒ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Nov 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๒ กณ ๔๑๐๒ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรบรรทุกน้ำดับเพลิง (นาคา๔) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๐๗๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผท ๘๑๒๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง (นาคา ๔) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๐๗๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรบรรทุกน้ำดับเพลิง (นาคา๔) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๐๗๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน) จำนวน 1 คัน 15 Nov 2023
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๑๙๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๐๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2023
จ้างตรวจเช็คและช่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๔๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า90กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 07 Nov 2023
จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2023
จ้างจัดทำป้ายชื่อพร้อมตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Nov 2023
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๒ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๑-๐๐๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2023
จ้างโครงการขุดลอกรางระบายน้ำ ซอย 10 (ซอยหมอดู) ชุมชนข่วงเปา หมู่ที่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2023
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๓-๐๑๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมัน ๔T) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Nov 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๘๑๑-๕๙-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสาธารณสุขฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๔-๐๐๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2023
จ้างตรวจเช็คสภาพรถกระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน ขร ๘๓๓๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ตั้งแต่บ้านนายอินโถ วงจันทร์ จนสุดลำเหมือง หมู่ที่ 5 ชุมชนท่าวังทอง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2023
จ้างโครงการพนังกันดิน บริเวณลำน้ำแม่สา ชุมชนห้วยโจ้ หมู่ที่ 6 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2023
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2023
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 19 Oct 2023
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 19 Oct 2023
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิและการลงทะเบียนล่วงหน้าของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลแม่ริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ผืน และ ป้ายประกาศการรับยืนยันสิทธิและลงทะเบียนล่วงหน้าของผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลแม่ริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Oct 2023
จ้างจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมประดับผ้าระบาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Oct 2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Oct 2023
จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ริม (ประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2023
จ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 28 Sep 2023
จ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567 (เดือน ตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2567 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง) จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
จ้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ) บริเวณจุดเสี่ยงทางโค้ง ทางแยก ชุมชนน้ำงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2023
จ้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ) บริเวณจุดเสี่ยงทางโค้ง ทางแยก ชุมชนน้ำงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2023
จ้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ) บริเวณจุดเสี่ยงทางโค้ง ทางแยก ชุมชนน้ำงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๘๔ และ ๔๑๖-๕๓-๐๐๘๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย (พระพลาย) หมายเลขทะเบียน ผค ๕๑๐๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Sep 2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Sep 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๑๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน ๘๒-๔๖๕๘ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการ (กระจกโพลีคาร์บอเนต ๓๒ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงและเติมเคมีเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๔๑๖, ๘๓-๔๐๗๖, ๘๓-๒๐๒๐ และ ๘๓-๗๔๑๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาปิด ตั้งแต่บ้านนายสุพัฒน์ สมสิงห์ ถึงซอย ๕ คลองชลประทาน (ทิศเหนือ) ชุมชนศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ (งานก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมือง ซอย ๑ ชุมชนท่าวังทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลริมใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมือง ซอย ๑ ชุมชนท่าวังทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการก่อสร้างวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปข้ามลำเหมือง กว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕.๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่แนบมาพร้อมนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๒-๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
ซื้อแก๊ส ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๓ ถัง (โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับ อปพร. ทีมกู้ภัย พนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลแม่ริม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2023
ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน ๔๕ ลิตร (โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับ อปพร. ทีมกู้ภัย พนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลแม่ริม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2023
ซื้อชุดระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2023
ซื้อชุดระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๘๘๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ (นาคา ๖) หมายเลขทะเบียน ผท ๘๑๒๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๒๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๔๑๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๔๑๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมัน ๔T) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2023
ซื้อวัสดุตามโครงการศูนย์บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๒๘๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๒กณ ๔๑๐๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๒ กง ๕๗๖๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๓-๐๑๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
จ้างจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๘๘๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกซอยข่วงเปา ซอย 13 ซ้ายมือ เลียบลำเหมืองกลางถึงบ้านเลขที่ 1981 ชุมชนวัดอรุณนิวาส หมู่ 1 ตำบลริมใต้ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Jul 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถดับเพลิง (นาคา ๕) หมายเลขทะเบียน ผท ๓๕๖๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jul 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jul 2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๓-๐๐๓๑ และ ๔๗๘-๕๙-๐๐๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
ซื้อหินคลุก จำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขร ๘๓๓๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๔๑๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล Traffy Fondue จำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๗ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๐๗๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๒๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2023
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ถุงมือหนังแบบยาว จำนวน ๑๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2023
ซื้อสเปรย์กระป๋องกำจัดยุง จำนวน ๔๑ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน งจ ๔๙๐๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jul 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jul 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2023
จ้างจัดทำป้ายดำเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหารและตลาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2023
จ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับความรู้เรื่องหลักสุขาภิบาลอาหาร จำนวน ๑๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหารและตลาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหารและตลาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๑๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกซอยข่วงเปา ซอย 13 ซ้ายมือ เลียบลำเหมืองกลางถึงบ้านเลขที่ 1981 ชุมชนวัดอรุณนิวาส หมู่ 1 ตำบลริมใต้ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Jun 2023
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งลำเหมือง ซอย 1 ถึงซอย 2 ชุมชนทรายมูล หมู่ที่ 8 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2023
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กบ ๓๒๘๒ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2023
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2023
จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2023
ซื้อสมุด ปากกา (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2023
จ้างติดสติ๊กเกอร์หน้าห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกซอยข่วงเปา ซอย 13 ซ้ายมือ เลียบลำเหมืองกลางถึงบ้านเลขที่ 1981 ชุมชนวัดอรุณนิวาส หมู่ 1 ตำบลริมใต้ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบฝาเปิด (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม) จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนทางเข้าชุมชนน้ำงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Jun 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๑-๐๐๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2023
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2023
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกซอยข่วงเปา ซอย 13 ซ้ายมือ เลียบลำเหมืองกลางถึงบ้านเลขที่ 198/1 ชุมชนวัดอรุณนิวาส หมู่ 1 ตำบลริมใต้ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม 08 Jun 2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023
ซื้อวัสดุเครื่องเขียน จำนวน ๗๐ ชุด (โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023
จ้างเหมายานพาหนะ รถสองแถว จำนวน ๗ คัน (โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023
จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023
จ้างจัดสถานที่ฝึกอบรม (โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน Overlay และ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายสะพานสามแยกไปบ้านห้วยโจ้ (ตรงข้ามการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม) ชุมชนห้วยโจ้ หมู่ที่ 6 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 ชุมชนหมื่นถ้อย หมู่ที่ 1 ตำบลริมใต้ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม และโครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนหมื่นถ้อย บริเวณซอย 9 ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2023
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2023
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน งตล ๖๙๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2023