เทศบาลตำบลแม่ริมอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กองคลัง

ว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง
053-299523 ต่อ 303

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางจีรภรณ์ ยะกิจ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
053-299523 ต่อ 301

ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวพัชรีภรณ์ สิทธิสม

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้