เทศบาลตำบลแม่ริมอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศิริรัตน์ ดาบแก้ว

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
053-299523 ต่อ 204

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายนพดล สวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวสุรีย์พร ญาศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอรพรรณ กีรติธนาภรณ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน