เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ริม

โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ริม

ประวัติโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ริม  

โรงเรียนก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ได้เปิดเตรียมความพร้อมของเด็กวัยเรียนโดยฝากเรียนร่วมกับโรงเรียนวัดทรายมูล ใต้อาคารเอนกประสงค์ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ) มีจำนวนนักเรียน 60 คน (อายุ 3-5 ปี) ก่อตั้งในสมัยนายพีรพันธุ์ สังข์เรือง เป็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ต่อมาวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ได้ย้ายมามาที่อาคารโกดังเก็บของซึ่งต่อเติมปรับปรุงเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องเรียน 4 ห้อง

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2550 เทศบาลตำบลแม่ริมได้ก่อสร้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ริม ใช้งบประมาณ 4,482,518.9 บาท ขึ้นมาใหม่ จำนวน 1 หลัง

วันที่ 9 ธันวาคม 2551 ได้มีการปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีการจัดทำประตูอาคาร , เสาธงชาติ และปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นเงิน 91,923 บาท

ต่อมาในปีการศึกษา 2553 เทศบาลตำบลแม่ริมได้ขอจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ริมสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรหัสสถานศึกษา 3050201401 ตามหนังสือท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0037.3/38885 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553 ต่อมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรอัตราครูและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๒ อัตรา (ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ริมและครูผู้ช่วย)

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ได้ขอบ้านเลขที่ให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ริม บ้านเลขที่ 333/3 หมู่บ้านทรายมูล หมู่ 8 ถนนแม่ริม-สันทราย ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

ปรัชญาโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ริม

คุณธรรมนำปัญญา        พัฒนาการเด่น         เน้นกิจกรรม

อัตลักษณ์โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ริม

วิชาการก้าวหน้า     นำเทคโนโลยีมุ่งสู่สากล

แชร์หน้านี้: