เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


กองคลัง

เลือกหัวข้อย่อย

หน้าที่ของกองคลัง


มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานจดทะเบียนพาณิชย์ โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้


งานธุรการ

1. มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณในกองคลัง

2. งานสวัสดิการพนักงาน ดูแลรักษาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานในกองคลัง

3. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


งานการเงินและบัญชี

1. งานตรวจสอบการเลิกจ่ายเงินทุกประเภท

2. งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

3. งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

4. งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย

5. งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประการ

6. งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ

7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานพัสดุและทรัพย์สิน

1. งานการซื้อและการจ้าง

2. งานการซ่อมและบำรุงรักษา

3. งานจัดทำทะเบียนพัสดุ

4. งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ

5. งานการจำหน่ายพัสดุ

6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานผลประโยชน์

1. งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

2. งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี

จากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5)

3. งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ

4. งานพิจารณาการประเมินภาษีตามที่กฎหมายกำหนด


งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

1. งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

2. งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

3. งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่

4. งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

5. งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน

6. การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริหารข้อมูล

7. งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี

8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานจดทะเบียนพาณิชย์

1. จดทะเบียนใหม่ กิจการเจ้าของคนเดียว

2. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกิจการเจ้าของคนเดียว

3. การจดทะเบียนยกเลิกกิจการเจ้าของคนเดียว

4. การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป) ที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

5. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนสามัญ

6. การยกเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ

7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน

กองคลัง งานผลประโยชน์

กระบวนการบริการประชาชน

ระยะเวลาให้บริการ

การชำระภาษีบำรุงท้องที่

5 นาที/ราย

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

5 นาที/ราย

การชำระภาษีป้าย

5 นาที/ราย

* กรณีที่ยื่นเอกสารครบถ้วน

แชร์หน้านี้: