เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


ชุมชนในเขตเทศบาล

ชุมชนในเขตเทศบาล

เขตการปกครองเทศบาลตำบลแม่ริม

เนื่องจากเขตเทศบาลตำบลแม่ริมมีลักษณะเมืองกึ่งชนบทที่นับเป็นการยากยิ่งในการวางแผนพัฒนาชุมชน ในรูปแบบเดียวกันซึ่งภายใต้การบริหาร งานของนายพีรพันธุ์ สังข์เรือง นายกเทศมนตรี ได้นำวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนมาใช้ในการพัฒนาชุมชน เช่น การให้ทุกชุมชนทำประชาคมสำรวจ ถึงปัญหาและร่วมกันหาแนวคิด ในการแก้ปัญหาแต่ละอย่าง ที่เกิดขึ้นในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการจัดตั้งกลุ่มอาชีพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ โดยเทศบาลเป็นผู้สนับสนุนในด้านงบประมาณและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ โดยมีกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ทำหน้าที่คอยดำเนินการ ปัจจุบันเทศบาลฯ ได้มีการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตามระเบียนเทศบาลตำบลแม่ริมว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2543 จำนวน 12 แห่ง

แชร์หน้านี้: