เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

เลือกหัวข้อย่อย

รายผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 (6 เดือน)

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จำนวน 36 โครงการ สรุปผลการขับเคลื่อนแผน ดังนี้

                   1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 โครงการ

                   2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ

                   3. ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2 โครงการ

                   ปัญหา/อุปสรรค

                   เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ริมกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันการทุจริตเป็นบุคคลภายนอกเสียส่วนใหญ่ แต่กลับไม่มีโครงการที่ปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างให้ตระหนักถึงโทษที่จะได้รับหากมีการกระทำผิด ผู้ปฏิบัติงานจึงเห็นว่าการนำงบประมาณโครงการที่กำหนดไว้ในแผนนี้ไปใช้ในโครงการที่เป็นประโยชน์จะเหมาะสมกว่า ปัญหาคือทำให้ในการรายงานผลการขับเคลื่อนแผนฯ จึงเป็นการระบุว่า ไม่สามารถดำเนินการได้

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 (6 เดือน) 2.23 MB. 4

แชร์หน้านี้: