เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 363 KB. 320
2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 142 KB. 270
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พ.ศ.2560 16.57 MB. 183
4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560 294 KB. 181
5 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542 140 KB. 193
6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_พ.ศ.2540 142 KB. 185
7 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร_พ.ศ.-2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม 389 KB. 192
8 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พ.ศ.2539 76 KB. 193
9 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล_พ.ศ.2542 162 KB. 185
10 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2560 254 KB. 186
11 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม 157 KB. 183
12 พระราชบัญญัติภาษีป้าย_พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม 110 KB. 182
13 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พ.ศ.2534 330 KB. 195
14 พระราชบัญญัติสาธารณสุข_พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม 294 KB. 191
15 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง_พ.ศ.2539 171 KB. 194
16 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544 94 KB. 187
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง2558 232 KB. 179
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2546 177 KB. 186
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.-2548.PDF 177 KB. 184
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.-2548.PDF 177 KB. 181
21 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ว่าด้วยงานสารบรรณ_พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม 236 KB. 184
22 22.กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF 236 KB. 202
23 กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 236 KB. 192
24 กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_พ.ศ.-2560.PDF 82 KB. 184
25 กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป_พ.ศ.-2560.PDF 104 KB. 184
26 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย_พ.ศ.2560.PDF 74 KB. 185
27 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.PDF 50 KB. 188
28 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการเรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร.PDF 40 KB. 180
29 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่8-2560.PDF 32 KB. 185

แชร์หน้านี้: